Vilkår for yogaretreat med Yoginis yogastudio

 

Disse vilkårene faller ikke under Pakkereiseloven (Loven om pakkereiser og Reisegaranti).

 

Vilkårene inngår som en del av yogareisen. Les disse og øvrige relevante opplysninger på nettsiden før du reiser. 

 

 

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

 

Avtalen mellom partene anses inngått ved påmelding til reisen. Bestilling og betaling av yogareisen gjøres via arrangørens nettside.   

 

Påmelding er bindende.

 

Ev avbestilling - se punkt 4. Avbestilling - overdragelse. 

 

 

2. Hva som omfattes av avtalen

 

Avtalen omfatter 

1. daglig yoga-program, utflukter slik det er oppgitt på arrangørens nettside www.yoginis.no

2. transport tur/retur flyplass-hotell på reisens destinasjon slik det fremgår på arrangørens nettside www.yoginis.no

 

Hotellrom bookes av arrangør og navn på deltager oversendes hotellet. Deltager betaler selv for hotell-oppholdet ved utsjekk på utreisedagen. Prisen for hotell-oppholdet er oppgitt på arrangørens nettside www.yoginis.no.  Yogaretreaten starter ved ankomst hotell og avsluttes på avreisedato når man forlater hotellet.

 

 

3. Pris

 

Prisen for å delta på yogareisen med daglig program fremgår av arrangørens nettside www.yoginis.no.  

 

For Kreta-tur 2020 er prisen som følger;

Yogaprogram - 3500

Hotell - ca 5000 kr (betales ved utsjekk hjemreisedagen i euro)

Fly - reise til/fra Chania flyplass betales og ordnes av den enkelte reisende 

 

Ved påmelding betales yogaundervisningen.

 

4. Avbestilling - overdragelse

 

4.1 Avbestilling ved force majeure

Den reisende har rett til å avbestille reisen, og få refundert innbetalt beløp for yogareisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg  gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

4.2 Overdragelse av reisen

Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta på yogareisen. Forutsetningen er at arrangøren gis melding om dette seneste 30 dager før yogareisen starter, og at arrangøren ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. 

 

4.3 Avbestilling mot vederlag

Ved avbestilling fra og med påmelding til avreise, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen påløper et gebyr på 100 % av yogareisens beløp pr. deltager. 

 

4.4 Ved plutselig og alvorlig sykdom 

Hvis kunden må avbestille yogareisen på grunn av akutt sykdom gjelder fortsatt avbestillingsvilkår som beskrevet i punkt 4.3. Eventuell refusjon av yogareisens totale beløp blir en sak mellom kunde og kundens forsikringsselskap. 

 

 

5. Partenes plikter

 

5.1 Arrangørens plikter

Arrangøren skal avvikle yogareisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i yogareisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

 

5.2 Den reisendes plikter

Den reisende plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider.

 

a) Betaling: 

Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

 

b) Hensyn til medreisende etc.: 

Den reisende plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den reisende skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om frammøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg  transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. 

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

 

c) No-show (manglende fremmøte ved avreise):

No-show (manglende fremmøte ved avreise) er å oppfatte som avbestilling av reisen, og Yoginis vil kansellere hotelloppholdet dersom ikke kunden har kontaktet oss innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. Ta kontakt med Yoginis på telefon 99581948.

 

 

6. Personopplysninger

 

6.1 Hvordan lagres personopplysningene mine når jeg bestiller en reise?

Yoginis registrerer de personopplysningene du legger inn på arrangørens nettside eller sender pr. epost/oppgir via telefon i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene brukes til å ivareta arrangørens forpliktelser ovenfor deg, og de videreformidles også til arrangørens hotell-samarbeidspartner på Kreta.

 

Opplysningene brukes også i forbindelse med håndtering og administrasjon av betalinger.